Toggle menu
x

 

Blog

 
 

Data-oerwoud deel 1

Ervaring:
ICT projectmanagement & Business Consultancy:
+ ICT Delivery
+ ICT Demand
+ Service Management
+ Business Information Management
+ ICT Infrastructure
+ System Engineering
+ Technical Support
+ Financial Risk
+ Privacy and data protection
Jurgen Pelgrim
 

j.pelgrim@advanced.nl

   

"Data Life Cycle Management; door de bomen het bos weer zien"

Dit is het eerste deel van een tweeluik over Data Life Cycle Management (DLM). In het eerste deel wil ik jullie laten kennis maken met het concept DLM in relatie tot toenemende hoeveelheid beschikbare data binnen organisatie en de groeiende wet- en regelgeving rond het vergaren van data.

De “data-driven” samenleving is volop in ontwikkeling. Organisaties hebben te maken met een stortvloed aan elektronische data. Niet alleen de hoeveelheid data neemt toe, ook wettelijke regelgevingen en richtlijnen betreffende het vergaren van data groeit. Het is vandaag de dag een steeds groter wordende uitdaging voor organisaties om hier op een juiste manier mee om te gaan. DLM kan daar bij ondersteunen.

Voordat ik uitleg wat DLM is, zal ik eerst deze twee ontwikkelingen verder toelichten.
 

Steeds meer data beschikbaar

 
Door de verder gaande digitalisering van de samenleving komen er grote hoeveelheden elektronische data beschikbaar. Deze data zijn bijvoorbeeld afkomstig van camera’s, smartphones, draagbare elektronische apparatuur, browsers en sociale media. Daarnaast ook van cloud diensten en sensoren in producten en machines die in continue verbinding staan met Internet en als bijproduct data leveren (Internet of Things). Een voorbeeld hier van is, connect-diensten die geleverd kunnen worden op nieuwe auto’s. Een App op je smartphone die gegevens bijhoudt over onder andere de gemaakte ritten, verbruik, onderhoud, locatie en technische prestaties en deze data ook terugkoppelt aan de fabrikant.

Data worden een belangrijk middel om effectiever en efficiënter te kunnen organiseren. Organisaties ontdekken dat ze over grote hoeveelheden data beschikken, dat mogelijk waardevol is bij het realiseren van hun bedrijfsdoelen. Het beschikbaar hebben van grote hoeveelheden data bieden organisaties mogelijkheden voor innovaties en brengen nieuwe kansen met zich mee.

Er zit echter ook een keerzijde aan het beschikken over grote hoeveelheden data door organisaties. Bij het vergaren en verwerken van grote hoeveelheden data kunnen organisaties tegen allerlei hindernissen aan lopen, zoals: hoe data transporteren, vaardigheden en middelen die daarvoor nodig zijn, kwaliteit van de data, het eigenaarschap van data, beveiliging van de data, wettelijke bepalingen (privacybescherming, bewaartijd), kans op datalekken, etc. Het goed kunnen managen van deze datahoeveelheden is een uitdagende klus binnen het vakgebied van Data Management.

Gartner stelt dat data net als andere bedrijfsmiddelen (assets) beschouwd en beheerd moeten worden. De verwachting is, volgens New CDO Program at Gartner Enterprise Information & Master Data Management Summits 2016, dat in 2019 ongeveer 90% van de multinationals een Chief Data Officer (CDO) hebben aangesteld. Maar dat ook slechts de helft hiervan succesvol zal zijn. Dit laat zien dat het managen van data belangrijker wordt maar tevens niet eenvoudig is.

 

Wet- en regelgeving

 
De tweede ontwikkeling dat ik kort de revue wil laten passeren, is toenemende druk aan (internationale) regelgeving en richtlijnen met betrekking tot het vergaren en verwerken van data. Een bekend voorbeeld is de Sarbanes-Oxley regelgeving. Een meer recent voorbeeld is GDPR, de “General Data Protection Regulation”.

De wetgevingen stellen strikte eisen aan het vergaren, bewaren, verwerken en distribueren van (persoonlijke) data door organisaties. De regelgeving varieert per bedrijfstak en land. De trend is dat de regelgeving strikter wordt en de consequenties voor organisaties groter, indien niet voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Dit in de vorm van boetes.
Het opzetten en inrichten van een effectieve compliance-organisatie zal mede hierom een belangrijker functie gaan vervullen.

 

Hoe nu verder?

 
Gewoonweg alles verzamelen en opslaan? Neen, ik denk niet dat dit de oplossing is. Bewaar uitsluitend data die daadwerkelijk bijdragen tot het realiseren van organisatiedoelen of moeten wegens wettelijke bepalingen. Het verzamelen en verwerken van data moet gestructureerd en integraal aangepakt worden; vanaf het moment dat data vergaard wordt tot het moment van definitief vernietigen. DLM maakt dit mogelijk.

DLM is een op beleid gebaseerde benadering voor het beheersen van een stroom van data via een cyclus van het moment dat data wordt verzameld, gecreëerd tot het definitief verwijderen. DLM voorziet in een integrale aanpak met betrekking tot processen, rollen, verantwoordelijkheden, beheersmaatregelen en meetpunten, benodigd voor het organiseren en onderhouden van data ter ondersteuning van de organisatiedoelen. De grootste voordelen van DLM binnen organisaties zijn: beter beheer van datagebruik en -opslag, beter voldoen aan wet- en regelgeving, beperken bedrijfsrisico’s en het verlagen van opslagkosten (alles maar een keer opslaan). DLM biedt organisaties de mogelijkheid, afhankelijk van de behoefte, beleidsrichtlijnen op te stellen voor iedere fase van de cyclus. Dit wordt ook wel Information Governance genoemd.

Deel twee van deze blog verschijnt over een maand. In dit laatste deel worden de stappen behandeld waar een DLM beleidsplan uit is opgebouwd, ofwel de basisprincipes. Deze principes geven een overzichtelijk en compleet beeld wat DLM voor uw organisatie (Data Management) kan betekenen.
 

 

© AdVanced. Alle rechten voorbehouden.